آیین نامه انضباطی پلیس یاران موسسه ناتپ

آیین نامه انضباطی پلیس یاران

آیین نامه انضباطی پلیس یاران موسسه ناتپ

چهارچوب و ساختار منظم نوید بخش اداره امورات و وظایف به صورت درست و اصولی می باشد . موسسه ناتپ نیز با توجه به رسالت خود که بر ایجاد نظم استوار است بر اساس یک آیین نامه انضباطی که در اختیار پلیس یاران خود قرار داده ، چهارچوب نظم را مد نظر قرار داده است.در زیر می توانید آیین نامه انضباطی پلیس یاران موسسه حفاظتی مراقبتی نظم آوران تدبیر پارسا را مشاهده نمایید.

سرفصل های آیین نامه انضباطی پلیس یاران ناتپ

فصل اول : تشکیل کمیته انضباطی و ضوابط مربوط به آن

ماده 1: به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی پلیس یاران ، کمیته ای تحت عنوان کمیته انضباطی مرکب از اعضاي زیر تشکیل خواهد شد :
الف: مدیر عامل موسسه
ب: بازرس موسسه
پ: نماینده کارفرما
ت: سرپرست پلیس یاران
تبصره 1: منظور از سرپرستان، کسانی هستند که مسئولیت اداره کلیه پلیس یاران را بر عهده دارد.
تبصره 2: در صورت عدم معرفی یا عدم حضور نماینده کارفرما ، کمیته برگزار و در رای خود غیبت یا عدم معرفی نماینده کارفرما قید می گردد.
ماده 2 : صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات کمیته در دفتر ویژه اي ثبت و به امضاي افراد حاضر در جلسه می رسد و در دفتر . تصمیمات کمیته انضباطی در چهار نسخه تنظیم و به ترتیب زیر ابلاغ می گردد
الف- یک نسخه جهت اطلاع رسانی به پلیس یار متخلف.
ب- یک نسخه براي اطلاع کارفرما ( مدیر عامل یا نماینده ایشان) .
ج- یک نسخه براي نگهداری در بایگانی موسسه .
د- یک نسخه براي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه براساس نظر کمیته انضباطی.
ماده 3 : تصمیمات کمیته باید مطابق با قانون کار و آیین نامه ها و مقررات مربوط باشد.

فصل دوم : مقررات انضباطی و تخلفات

ماده4 : تخلفات در این آیین نامه به چهار درجه تقسیم می شوند:
الف- تخلفات درجه اول
کم کاری یا سهل انگاري در انجام وظایف محوله.
عدم رعایت شئونات اسلامی، شغلی و اداری .
نامرتب بودن وضعیت ظاهری اعم از سر و صورت ، لباس فرم و پوتین
امتناع از حضور در دوره هاي آموزشی و غیبت غیر موجه در حین گذراندن دوره هاي آموزشی
تحمیل هر نوع کار غیر مرتبط یا شخصی به اشخاص ثالث
ب- تخلفات درجه دوم
قصور در حفظ وجوه، اموال و اسناد که منجر به خسارت به موسسه گردد.
باز کردن غیرمجاز پاکت ها و مرسولات پستی .
. استعمال دخانیات در محیط کار
. تعطیلی خدمت در خلال ساعات موظف کاري از قبیل (خوابیدن، مکالمه تلفنی شخصی بیش از حد متعارف و …)
. ثالث تبعیض و یا روابط غیر کاري در اجراي قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
. سرپیچی از اجراي دستور مقام مافوق در حدود وظایف کاري
.ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور کاري
. سوء استفاده از مقام، موقعیت یا شئون شغلی
عدم استفاده از وسایل ایمنی و حفاظتی فردي در هنگام پست .
. هر گونه ضرب و جرح و نزاع در محل کار
هر گونه رفتار خلاف ادب و نزاکت از جمله فحاشی، توهین، بی حرمتی، تهمت، افترا و هتک حیثیت نسبت به همکاران یا اشخاص ثالث .
عدم ثبت ورود و خروج، تاخیر یا تعجیل بنا بر گزارشات واحد منابع انسانی یا عوامل مانیتورینگ بیشتر از 2 مورد.
ج- تخلفات درجه سوم
هر نوع استفاده غیر مجاز از اموال موسسه یا کارفرما.
هر نوع تصاحب غیر مجاز اموال موسسه یا کارفرما.
.توقیف، اختفاء، معدوم کردن غیر مجاز پاکت ها و مرسولات پستی
استراق سمع، فیلمبرداری و غیره بدون اخذ مجوزهای مورد نیاز.
افشای اسرار و اسناد محرمانه کاري.
وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاري و اعمال فشارهاي فردي براي تحصیل مقاصد غیر قانونی.
هر گونه سوء استفاده از اعتماد دیگران.
. ارتکاب هر گونه فعل یا ترک فعل که طبق قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده باشد
. ارائه مدارك تقلبی و جعلی جهت استخدام و یا در جریان استخدام و اشتغال جهت برخورداري از مزایای جبران خدمات
. افعال عمدي، اهمال یا قصوري که موجب بروز حوادث و یا آسیب دیدن سیستم ها و یا اموال موسسه شود
. غیبت غیر موجه
د- تخلفات درجه چهارم
. استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در محل کار یا اعتیاد به آنها
.جعل سرقت یا دسترسی غیر مجاز به اموال و اشیا
یا دست بردن در اسناد و اوراق و یا استفاده از سند مجعول.
گرفتن هر گونه رشوه جهت انجام امور مربوطه، خارج از ضوابط موسسه.
. اختفاء، نگهداري، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی
عضویت در سازمان هایی که مرام نامه یا اساس نامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداري و فعالیت به نفع آن ها با تایید مراجع ذيصلاح.
.عضویت در گروه هاي محارب یا طرفداري و فعالیت به نفع آن ها با راي مراجع قانونی
تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیر قانونی و تحریک پرسنل به اعتراضهای درون سازمانی و غیر قانونی.

فصل سوم: تنبیهات در آیین نامه انضباطی

ماده 5 : نوع تصمیم کمیته انضباطی موسسه حفاظتی مراقبتی نظم آوران تدبیر پارسا به شرح ذیل است :
مجازات تخلفات درجه اول:
الف- تذکر کتبی با درج در پرونده برای بار اول
ب- اخذ تعهد کتبی
پ- عدم پرداخت 10 درصد از حقوق ماهیانه.
ت- عدم پرداخت 30 درصد از حقوق ماهیانه
ث-اخراج با رعایت ماده 27 قانون کارباشد
تخلفات درجه دوم:
الف – اخذ تعهد کتبی و درج در پرونده .
ب- عدم پرداخت 10 درصد از حقوق ماهیانه.
پ- عدم پرداخت 30 درصد از حقوق ماهیانه.
ت-اخراج با رعایت ماده 27 قانون کارباشد.
تخلفات درجه سوم:
الف – عدم پرداخت 30 درصد از حقوق ماهیانه.
ب – عدم پرداخت 50 درصد از حقوق ماهیانه.
پ- اخراج با رعایت ماده 27 قانون کار.
تخلفات درجه چهارم:
اعلام جرم در محاکم کیفری و اخراج .
تبصره : کمیته انضباطی پس از رسیدگی به تخلف یا تخلفات پلیس یاران در صورت احراز ، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از تصمیمات فوق را اعمال خواهد نمود و چنانچه تخلفات احراز شده ، از طبقات مختلف باشد، تصمیمات مقرر در طبقه بالاتر اعمال می گردد.
ماده 6 : هرگاه پلیس یاران مرتکب تخلفی شود و به موجب تصمیم کمیته انضباطی موسسه محکومیت یابند و تخلف وی از طبقه اول بوده و از تاریخ محکومیت به مدت3 ماه مرتکب تخلفی نشود یا از طبقه دوم بوده و از تاریخ محکومیت به مدت 6 ماه مرتکب تخلف اداری نشود ویا طبقه سوم بوده و از تاریخ محکومیت به مدت 9 ماه مرتکب تخلف انظباطی نشود، سابقه مذکور جزء مراتب تخلفاتی وی محسوب نشده و از پرونده اداری وی حذف می گردد.

فصل چهارم: حضور و غیاب در آیین نامه انضباطی

ماده 7 : ساعات کار مطابق ماده 51 قانون کارجمهوری اسلامی ایران و براساس 44 ساعت در هفته می باشد و بیش از آن شامل اضافه کاری می گردد.
ماده 8 :تاخیر در ورود و تعجیل در خروج: ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر تاخیر محسوب می گردد. خروج از محل خدمت بدون ثبت مجوز در سیستم تعجیل محسوب گردیده و هر دو بنا بر آیین نامه حضور و غیاب، مشمول کسر حقوق می گردد..
ماده 9 : ثبت ورود و خروج: کلیه پلیس یارن موظفند ورود و خروج خود را در سیستم مربوطه ثبت نمایند.
ماده 10 : مرخصی: کلیه پلیس یاران حق استفاده از مرخصی مطابق با قانون کار را دارا می باشند.
تبصره : دریافت مجوز از مدیر حراست یا مدیر اجرایی قبل از اعزام به مرخصی و ثبت مرخصی در سیستم حضور و غیاب الزامی است در غیر این صورت غیبت محسوب گردیده و مشمول مجازات این ایین نامه می گردد.
ماده 11 : ماموریت: کلیه پلیس یاران در صورت نیاز به ماموریت ساعتی یا روزانه می بایست مجوز مربوطه را در سیستم حضور و غیاب ثبت نموده و تاییدات لازم را اخذ نمایند.
ماده 12 : مدت زمان صرف صبحانه، ناهار ، شام و تکلیف نماز: زمان صرف صبحانه برای هر پلیس یار 15 دقیقه ، ناهار 20 دقیقه و شام هم 20 دقیقه می باشد، همچنین برای هر نوبت نماز 20 دقیقه وقت در اختیار پلیس یاران قرارداده می شود که تکلیف شرعی را به جا آورد.
تبصره : در ایام ماه مبارک رمضان خوردن و آشامیدن در محل کار ممنوع بوده و صرفا جهت کارکنانی که دارای عذر شرعی می باشند، صرف غذاهای سرد و بدون بو در مکانهای مشخصی که قبلا تعیین گردیده بلامانع خواهد بود..
ماده 13 : غیبت غیرموجه: هر گونه عدم حضور در زمان های کاری بدون تایید مدیر واحد و ثبت مرخصی، غیبت غیر موجه محسوب شده و مطابق با آیین نامه حضور و غیاب و بر اساس ضوابط و قوانین موسسه از حقوق و مزایای کارکنان ذیربط کسر خواهد شد .
ماده 14 : مسئولیت تعیین و اقدام درخصوص غیبت های غیر موجه و ثبت موارد کسرکار در شروع، حین و اتمام کار وفق مقررات موسسه با واحد منابع انسانی بوده و این واحد موارد فوق را تا اعلام به کمیته انضباط کارجهت تصمیم گیری، اعمال می نماید.

فصل پنجم: رسیدگی در آیین نامه انضباطی

ماده 15 : در صورت وقوع تخلف، موارد از طریق سرپرست، مدیر و یا هر شخصی که عملاً تخلفی در سازمان درخصوص موارد ذکر شده مشاهده نماید و با ارائه ادله کافی به مدیریت ارشد یا نماینده تفویض شده ایشان مطرح و در صورت لزوم، مساله را براي تصمیم گیري به کمیته انضباطی ارجاع می نماید. اعضای کمیته انضباطی، تشکیل جلسه داده و تخلف را بررسی می نمایند..
ماده 16 : کمیته انضباطی، موارد تخلف را تعیین و جهت ابلاغ در اختیار دبیر کمیته می گذارد.
تبصره : دبیر کمیته انضباط کمیته انظباطی موظف است، موارد اعلامی توسط کمیته انضباطی را حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری به همکار ابلاغ نماید.
ماده 17 : هرگاه رسیدگی به تخلفات پلیس یاران به تشخیص کمیته انضباطی مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد به کارشناس ذیربط ارجاع می شود.
ماده 18 : شخص متخلف می تواند ظرف مدت پنج روز کاری از تاریخ ابلاغ موارد اعلامی، دفاعیه خود را کتباً به دفتر موسسه ارائه نماید.
این مدت در صورت تقاضاي تمدید مهلت، بنا به تشخیص کمیته انضباطی تا پنج روز دیگر قابل تمدید می باشد. تبصره 1 :
تبصره 2: در صورتی که متخلف جهت دفاع، درخواست مدارك نماید، کمیته انضباط کار مکلف است مدارك مزبور را در اختیار وي قرار دهد.
تبصره 3: چنانچه شخص متخلف در مهلت مقرر، دفاعیه خود را ارائه ننماید، کمیته انضباطی بر اساس مدارك موجود به موارد تخلف رسیدگی می نماید.
ماده 19 : کمیته انضباطی مکلف است، متخلف را براي حضور در تمام جلسات رسیدگی دعوت نماید. عدم حضور متخلف مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
. تبصره 1: وقت جلسه باید طوري تعیین شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه، کمتر از پنج روز نباشد
تبصره 2 : در صورت وجود دلایل توجیهی و قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته،وقت دیگري تعیین می گردد

فصل ششم: اتخاذ تصمیم، ابلاغ و اجراي تصمیم در آیین نامه انضباطی

ماده 20: کمیته انضباطی پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متخلف پس از تشخیص نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردي از جمله میزان زیان وارده، آثار سوء اجتماعی و اداري، وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق همکار به طور مستدل و مستند اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره: در صورتی که کمیته انضباطی بر اساس مدارك موجود، ارتکاب تخلف از سوي متخلف را احراز نکند، او را تبرئه می نماید.
ماده 21 : تصمیمات کمیته انضباطی حداقل ظرف مدت پنج روز و حداکثر ظرف مدت ده روز کاری از تاریخ اتخاذ تصمیم، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید.
تبصره 1: هر گونه خودداري یا جلوگیري از ابلاغ یا اجراي تصمیمات کمیته انضباطی ممنوع و با متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.
تبصره 2: در صورتی که متخلف در وضعیتی باشد که اجراي فوري تصمیم کمیته انضباطی درباره وي ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده تصمیم گزارش شده و به محض حصول امکان، اجرا می گردد.
تبصره 3: تصمیمات کمیته انضباطی قطعی و غیر قابل اعتراض است.

فصل هفتم: سایر مقررات.

ماده 22 : چنانچه تخلف همکار پس از بازنشستگی یا قطع همکاری کشف شود، مراتب از طریق مراجع ذي صلاح، قابل پیگیري می باشد.
ماده 23 : فوت متخلف قبل از اتخاذ تصمیم کمیته انضباطی ، موجب توقف رسیدگی و مختومه شدن پرونده می گردد.
تبصره: این حکم در صورت ضرورت مانع پیگیري از طریق سایر مراجع ذيصلاح نمی باشد.
ماده 24 : پس از مطالعه فرم آیین نامه انضباطی می بایست فرم تعهد آیین نامه انضباط کار توسط کلیه پرسنل تکمیل و امضاء شده ودر پرونده پرسنلی پلیس یاران بایگانی گردد.
ماده 25 : این آیین نامه مشتمل بر 25 ماده و 16 تبصره، در مورخ 01/01/1399 به تایید هیات مدیره موسسه حفاظتی مراقبتی نظم آوران تدبیر پارسا رسیده و از تاریخ مذکور قابل اجرا می باشد.

اشتراک گذاری پست

1 دیدگاه

  • محمد پاسخ

    خدمات رو با بهترین کیفیت ارائه میدن،قیمتاشون هم منصفانس

    22 شهریور 1401 در 10:47 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *