نگهبان محله

خدمات ناتپ در بخش نگهبان محله و مراقبت از محلات

نگهبان محله اصطلاحی نام آشنا اما محجور در سطح اجرایی که علی رغم این وضع دارای وظایف مهمی است که اساس امنیت در سطح کلان محلات از کیفیت اجرای درست این بخش شروع می گردد.

خدمات ناتپ در بخش نگهبان محله و مراقبت از محلات

ناتپ با اجرای این طرح توسط پلیس یاران یا نگهبانان دوره دیده خویش، از سرقت ،درگیری، مزاحمت و… جلوگیری به عمل آورده و در صورت بروز هرگونه سرقت،درگیری،مزاحمت و… سریعا وارد عمل شده و به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه می نمایند.

نحوه اجرای طرح نگهبان محله یا پلیس یاران محله:

نگهبان محله

مزایای نگهبان محله: