حفاظت از مراکز دولتی و ادارات

ویژگی های حفاظت از ادارات دولتی

به دلیل تمرکز خدمات رسانی در این مراکز که گاها به دلیل ساختار تعریف شده منحصر به یک بخش می باشد سبب ایجاد تراکم جمعیتی بالا خصوصا در مواقعی که بخشنامه ها و دستورالعمل هایی به همراه داشته باشد می شود. مهمترین وظایف در این مواقع از طرف نگهبانی و تیم حفاظتی کنترل ورود خروج ، جلوگیری از ازدحام و همهمه ، پیشگیری از وقع جرم و درگیری می باشد تا فضای امن مرکز دچار خدشه نگردد.

حفاظت از ادارات دولتی توسط یک موسسه حفاظتی مراقبتی نیازمند شناخت دقیق ساختار آن ارگان و نوع خدماتی است که به مراجعین خود ارائه می دهد. گاها مسائل مرتبط با بیمه ، جنگلداری ، شهرداری و از این دست جزو مراکز پر ازدحام می باشد.

کنترل ورود و خروج به اداره

نگهبانی 24 ساعته مرکز

اقدام به موقع به هنگام وقوع جرم

گشت مداوم و مستمر با تیم حفاظت با تجربه

نگهبانی ادارات دولتی | حفاظت مراکز دولتی