اسکورت و نگهبان حمل پول و اشیائ قیمتی

ویژگی های نگهبانان حمل پول ناتپ

در ناتپ برای نگهبان حمل پول افرادی که دارای فیزیک و ویژگی های دیگر برای انجام این کار را داشته باشند انتخاب خواهند شد. پس از آموزش های لازم توسط موسسه ناتپ به آنها، زیر نظر کارشناسان حفاظتی به انجام ماموریت های محوله می پردازند. در تمامی مراحل فعالیت آنها مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرد تا در انجام ماموریت های حساس حمل پول و اشیائ قیمتی خللی در کار ایجاد نشود.

خودرو های حمل پول و اشیا قیمتی

این خودرو ها به دو دسته سبک و سنگین تقسیم می شوند. برای آنکه ویژگی های لازم برای حفاظت در مقابل تهدید های احتمالی در ماشین های حمل پول وجود داشته باشد، آنها را مجهز به ابزارها و تجهیزات حفاظتی می کنند. در این راستا ناتپ نیز دارای خودرو هایی مجهز و به روز بوده که به خوبی می توانند نقش لازم به عنوان یک خودروی حمل پول را ایفا کنند. از جمله ویژگی های آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجهز به ردیاب

بیسیم خودرویی

دوربین عقب دید در شب

سامانه جعبه سیاه

سامانه اخطار صوتی

سامانه اطفائ حریق

محفظه ضد گلوله و انفجار

قفل مرکزی صندوق حمل پول

در ساعات غیر اداری در مواقع ضروری می توانید با شماره تماس زیر با کارشناسان ما ارتباط بر قرار نمایید.

X